SWID 2019

งานแสดงเทคโนโลยีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี "AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day" สาระความรู้ เทคโนโลยีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่รองรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการทางความคิด, การออกแบบ, การวิเคราะห์, การใช้งานเครื่องจักร, จนไปถึงกระบวนการผลิตที่ท่านสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ เพื่อให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุคนี้

SWID 2019

Date : 

3 October 2018

Place : 

Bangkok International Trade & Exhibition Centre BITEC

Organized by  : 

Applicad Public Company Limited

©2020 by PP Systems Company Limited

Hotline : 080 220 0005  Email : pp@ppss.co.th

logo PP.png